Kom Hotel Stockholms integritetspolicy 

Alla företag som lagrar uppgifter om personer i ett system är personuppgiftsansvariga, och vårt ansvar är att se till att behandlingen av personuppgifterna sker enligt lag. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Inom Kom Hotel AB (org.nr 556060-9405) behandlar vi personuppgifter för anställda, konsulter, leverantörer, hotellgäster, kunder och andra användare som nyttjar våra tjänster. Vi värnar om varje persons integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Kom Hotel Stockholm är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och använder personuppgifter främst i syfte att administrera,
tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att
dina personuppgifter behandlas i enighet med respektive tjänst och enligt vår integritetspolicy.

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Kom Hotel Stockholm samlar in och behandlar dina personuppgifter, endast om det finns rättslig grund för det. Insamling och behandling av
personuppgifter sker när du gör en bokning, registrerar prenumeration av nyhetsbrev, lämnar gästenkät, tecknar avtal mm. När det enligt lag krävs
samtycke inhämtar vi sådant från dig.

2. Information som vi samlar in

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för de ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och i vår integritetspolicy. Den information som vi samlar in är t ex uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kortuppgifter, medlemskap, bokningsreferenser, betalningar, kontakter vid akuta situationer, krav på särskild diet, egna önskemål och annan information som du har valt att lämna till oss.

Vårt huvudsakliga syfte för insamling och behandling av personuppgifter är att Kom Hotel Stockholm ska kunna uppfylla sina åtagande i det ingångna avtalet och förbättra upplevelsen för dig som person. Hotellet använder personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Detta inkluderar genomförande av bokning samt kommunikation för att avisera bokning eller för att följa upp vistelse. Du har när som helst rätt att utan kostnad begära att Kom Hotel Stockholm inte använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

3. Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

Kom Hotel Stockholm lagrar personuppgifter i överenskommelse med vår integritetspolicy och enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter kan
komma att överföras till tredje part för att behandlas i enlighet med integritetsvillkoren. Kom Hotel Stockholm använder tredje part för t ex datordrift, passersystem och löneadministration, och personuppgifter kan komma att överföras till dessa leverantörer. Våra leverantörer behandlar dina personuppgifter endast för hotellets räkning och efter att ett personbiträdesavtal är undertecknat. Kom Hotel kan lämna ut dina uppgifter till tredje man såsom polis eller annan myndighet om det rör utredning av ett brott eller om hotellet på annat sätt är skyldig att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

4. Skyddande och gallring av personuppgifter

Kom Hotel Stockholm har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Kom Hotel Stockholm gallrar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre föreligger.

5. Andra applikationer/ webbsidor

I tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Kom Hotel Stockholm. Vi ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer och webbsidor och den behandling som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

6. Cookies

Kom Hotel Stockholm kan komma att samla information via cookies på våra digitala tjänster. Cookies är enkla textfiler som är sparade på din dator eller mobil av en websidas server. Den innehåller anonym information som t ex en unik identifierare och namnet på websidan. Cookies möjliggör för en
websida att komma ihåg dina preferenser och varor som du har sparat i din digitala kundvagn. Under hjälpfunktionen på din webbrowser kan du läsa om hur du skall göra för att rensa, blockera och hantera dina cookies. Om du väljer att blockera cookies kan det innebära att vissa delar av websidan ej är tillgänglig eller fungerar på korrekt sätt.

7. Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Om dina personuppgifter ändras ber vi dig informera Kom Hotel Stockholm via e-post till bokning@komhotel.se eller till den kontaktperson som du har. Kom Hotel Stockholm kommer att på din begäran eller när hotellet upptäcker det korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran skall göras skriftligen till adressen under punkt 9. Brevet skall innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som har använts i kommunikationen med BW Kom Hotel samt kopia på id-kort). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare personbehandling (ej retroaktivt) genom att kontakta Kom Hotel Stockholm på adressen som står i punkt 9. Kom Hotel Stockholm kommer då att förhindra att den aktuella personinformationen
används igen. Återkallat samtycke påverkar inte sådan information som får göras utan samtycke, dvs. där vi har en laglig grund.

8. Överlåtelse

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

9. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Best Western Kom Hotel Stockholms behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka brev till Best Western Kom Hotel Stockholm, Döbelnsgatan 17, 111 40 Stockholm, märk kuvertet personuppgiftsansvarig.

Vi är ett Best Western-licenserat hotell och hänvisar därmed även till Best Western integritetspolicy: https://www.bestwestern.se/privacy-policy.
Best Western Kom Hotel Stockholm

Epost: info@komhotel.se
Telefon: 08-412 23 00

Best Western Kom Hotel Stockholm   
Döbelnsgatan 17 111 40 Stockholm
Epost: info@komhotel.se
 
Summa: ...kr
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2023 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.